window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-79953711-1');

Informacje dotyczące Administratora
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Somno Diagnostic sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, ul. Plonowa 8N
Możecie się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:

1.listownie na adres: Somno Diagnostic sp. z o.o., Łódź, ul. Plonowa 8N
2. drogą telefoniczną pod numerem: tel.:

Zwana w dalszej części „Administratorem”
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych („IOD”) z IOD można się skontaktować w następujący sposób: e-mail: jssp.spzoo@gmail.com

Źródło danych – czyli, skąd pozyskiwane są Pani/Pana dane osobowe
Pani/Pana dane osobowe, co do zasady są przez Pana/Panią podawane bezpośrednio w momencie zgłoszenia: osobiście lub poprzez rejestrację telefoniczną. Pana/Pani dane osobowe mogą być uzyskiwane od Pana/Pani osób bliskich, w sytuacjach związanych z ratowaniem Pani/Pana zdrowia i życia lub, gdy te osoby zapisują Państwa na określone świadczenie. W przypadku kontynuacji leczenia rozpoczętego w innym miejscu, dane mogą być otrzymywane również od innych placówek medycznych.

Zakres danych osobowych, które przetwarzamy
Na potrzeby umawiania wizyt przetwarzane są Pana/Pani dane obejmujące m. in. imię, nazwisko, płeć, adres zamieszkania, PESEL lub w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku noworodka - numer PESEL matki. Powyższe dane są wykorzystywane także w celu weryfikacji tożsamości przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego. Za Pani/Pana zgodą w celu ułatwienia kontaktu z Administratorem - możemy przetwarzać Pani/Pana numer telefonu lub adres email lub inne.

Informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzanych danych osobowych Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
1. udzielania Pani/Panu świadczeń zdrowotnych (diagnostyka, profilaktyka, terapia) oraz zarządzania usługami opieki zdrowotnej (np. rozliczeń z płatnikiem, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, weryfikacji tożsamości przed udzieleniem świadczenia).
Podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa medycznego, w szczególności z:
a.ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
b.ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
c.ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
d.ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
e.ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
f.ustawą z dnia 05 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
2. Prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
3. obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO
4. ochrony Pani/ Pana żywotnych interesów (w szczególności ratowania Pani/Pana zdrowia, życia)
Podstawa prawna: art. 9 ust. 1 lit. c RODO
5. archiwalnych, naukowych lub statystycznych
Podstawa prawna art. 9 ust. 2 lit. j RODO
6. marketingowych Administratora - polegających np. na przekazywaniu materiałów promujących produkty i usługi własne Administratora, podstawą prawną przetwarzania danych w takim przypadku jest Państwa zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust 2 lit. a RODO.
7. komunikacji, umawiania wizyt - Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 9 ust. 2 lit a. RODO

Informacje dotyczące okresu przez, który dane osobowe będą przetwarzane
Zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dane zawarte w dokumentacji medycznej będą przechowywane:
a. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej;
b. w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
c. w przypadku dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
d. w przypadku zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza Pani/Pana dokumentacją medyczną, przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
e. w przypadku skierowań na badania lub zleceń lekarza, przez okres:
- 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono Pani/Panu świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
- 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono Pani/Panu skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się przez Panią/Pana w ustalonym terminie, chyba że skierowanie zostało przez Panią/Pana odebrane;
f. w przypadku dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, przez okres 22 lat.
g. Pani/Pana dane przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, wniesienia żądania usunięcia danych lub wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
Dane przetwarzane w celach marketingowych nie będą przetwarzane dłużej niż okres wymagany do przechowywania dokumentacji medycznej.
Dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Informacje dotyczące praw osób, związanychz przetwarzaniem danych osobowych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo uzyskania kopii danych, prawo do sprostowania danych osobowych, w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody - prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), w przypadku danych osobowych, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody - prawo do przeniesienia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych - w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu wykonywania zadań w interesie publicznym w ramach stosowania władzy publicznej przez Administratora i w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionych interesów Administratora, przysługuje Pani/Panu także prawo do sprzeciwu w przypadku danych przetwarzanych w celu marketingowym.

W razie niezgodnego z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych na adres 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

Informacje dotyczące wymogu podania danych osobowych
Administrator, jako podmiot leczniczy jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wymóg ten wynika w szczególności z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Ponadto Administrator jest zobowiązany do weryfikacji komu jest udzielane świadczenie. W związku z powyższym podanie danych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym m.in. konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego.
Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury w przypadku świadczeń komercyjnych, brak podania niezbędnych danych może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury lub rachunku.

Informacje o odbiorach/ kategoriach odbiorców danych osobowych
Z uwagi na konieczność zapewnienia Państwu odpowiedniej odpowiedniej jakości naszych usług Administrator może przekazywać Państwa dane innym odbiorcom, jeżeli będzie to konieczne dla realizacji celów objętych udzielonymi zgodami lub określonych przepisami prawa. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a. podmioty lecznicze współpracujące z Administratorem w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych, w tym również zleceniobiorcy i osoby świadczące na rzecz administratora usługi medyczne i lecznicze,
b. dostawcy usług rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych, umożliwiających udzielanie Pani/Panu świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą placówką
c. podmioty świadczące na rzecz Administratora doradcze, w tym prawne
d. Organy władzy publicznej, w tym Rzecznik Praw Pacjenta, Narodowy Fundusz Zdrowia, organy samorządu zawodów medycznych oraz konsultanci krajowy i wojewódzki, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli.
 
Informacje dotyczące przekazania danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej
Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Informacje dotyczące zautomatyzowanego podejmowanie decyzji
W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje opierające się na profilowaniu.